Výše daně ze zemního plynu je stanovená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V tomto zákoně jsou mimo jiné vyjmenovány podmínky upravující osvobození od placení této daně. Velmi podstatná je přitom skutečnost, že osvobozeni od placení daně ze zemního plynu jsou zákazníci v kategorii Domácnost.

Kdo platí daň ze zemního plynu

Daň ze zemního plynu neboli ekologickou daň odvádějí všechny tuzemské právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou buď dodavateli zemního plynu, nebo jeho konečnými spotřebiteli.

Daň ze zemního plynu v zákoně

Daň ze zemního plynu stanovuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – konkrétně část 45 nazvaná Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2008.

Kdo je od daně osvobozen

Na základě výše uvedeného zákona jsou od placení ekologické daně za zemní plyn osvobozeni všichni ti, kteří uzavřeli smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu pro kategorii Domácnost.

Tito odběratelé zemního plynu proto nemusí dokládat čestné prohlášení ani žádat o povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. Zemní plyn je tedy domácnostem automaticky fakturován jako zemní plyn, který je osvobozen od daně.

Čestné prohlášení

Osvobozeni od ekologické daně na zemní plyn můžete být také na základě čestného prohlášení. A to v případě, je-li zemní plyn využíván pro výrobu tepla v domovních kotelnách.

Kotelna musí být umístěna přímo v domě, který je zemním plynem vytápěn. Tato kotelna by měla navíc zároveň dodávat teplo tepelnými sítěmi také do vedlejšího domu či skupiny domů. Zároveň v každém z těchto domů musí více než polovina podlahové plochy odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a musí být také pro účely bydlení používána.

Majitelé aut na CNG

Daň ze zemního plynu neplatí ani majitelé automobilů CNG (neboli stlačeného zemního plynu), ani majitelé plničky CNG. Ti nejsou ovšem z daně ze zemního plynu osvobozeni automaticky. Plyn s nulovou sazbou daně jim bude rovněž účtován až na základě čestného prohlášení.

Povolení vydané celním úřadem

Právnické a fyzické podnikající osoby mohou požádat o osvobození od daně na zemní plyn také prostřednictvím povolení vydaného celním úřadem. A to pokud plyn využívají:

  • k výrobě elektřiny (§ 8 odst. 1 písm. b) Zákona),
  • pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, pokud je teplo z kombinované výroby dodáváno domácnostem (§ 8 odst. 1 písm. c) Zákona),
  • jako pohonnou hmotu pro plavby po vodách v ČR vyjma soukromých rekreačních plavidel (podle § 8 odst. 1 písm. d) Zákona),
  • v metalurgických procesech (podle § 8 odst. 1 písm. e) Zákona),
  • k mineralogickým postupům (podle § 8 odst. 1 písm. f) Zákona),
  • k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla (podle § 8 odst. 1 písm. g) Zákona).